Umowa o dzieło – co jeszcze musisz wiedzieć?

Umowa o dzieło to jedna z najbardziej popularnych form rozliczenia, nie tylko w przypadku pracy zdalnej, telepracowników i freelancerów. W przeciwieństwie do umowy o pracę, wszystkie kwestie sporne w przypadku umowy o dzieło rozstrzyga się na podstawie kodeksu prawa cywilnego.

Rękojmia do umowy o dzieło

Jakiś czas temu pisaliśmy o podstawach prawnych umowy o dzieło, jej przedmiocie i przekazaniu praw autorskich. Dziś omówimy kwestie wynagrodzenia, czasu wykonania dzieła oraz rękojmi. Zajmiemy się także warunkami odstąpienia od umowy.

 

Umowa o dzieło – jaka forma jest dopuszczalna

W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa o dzieło nie musi być zawarta w formie pisemnej. Kodeks Cywilny nie zastrzega żadnej konkretnej formy. Wiążące jest zatem zawarcie umowy ustnie lub drogą elektroniczną.

 

Umowa o dzieło – termin wykonania i rękojmia

Termin wykonania pracy jest zależny od stron umowy i może być dowolnie wybrany. Na przebieg prac zamawiający nie ma wpływu – wykonawca nie musi mu się podporządkowywać, ale powinien stosować się do wskazówek i zaleceń zamawiającego.
Swoboda w tym zakresie ma także negatywne skutki. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane dzieło, więc obciąża go wszelkie ryzyko związane z nieprawidłowym wykonaniem dzieła lub jego uszkodzeniem, chyba że uszkodzenie było związane z wadliwymi materiałami dostarczonymi przez zamawiającego. W przypadku odebrania wadliwego dzieła, zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi powstaje dopiero po odbiorze dzieła przez zamawiającego. Ma to na celu zapewnienie ekwiwalentności świadczeń.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi reguluje Art. 637. KC.

 

§ 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

§ 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 

Umowa o dzieło – przedstawienie roszczeń

Wszelkie roszczenia dochodzone są przed sądem cywilnym, a nie przed sądem pracy, jak w przypadku umowy o pracę.
Na dochodzenie ewentualnych roszczeń nabywca dzieła ma dwa lata – po tym czasie roszczenia przedawniają się, nie można zatem domagać się rękojmi lub odszkodowań. Kwestie te reguluje kodeks cywilny:

 

Art. 646. Termin przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło
Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

 

Umowa o dzieło – wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia jest zależna od stron umowy albo od wskazanych podstaw do jego określenia. Jeśli jednak jest to niemożliwe, zapłatę ustala się według zwykłego, średniego wynagrodzenia za dzieło danego rodzaju.

Wynagrodzenie można także ustalić na podstawie ryczałtu lub kosztorysu, który wykonuje się zazwyczaj przy bardziej skomplikowanych pracach przy pomocy zestawienia planowanych wydatków i prac.

Przeczytaj więcej o zasadach naliczania wynagrodzenia na umowie o dzieło.

 

Umowa o dzieło – jak wypowiedzieć umowę?

Do czasu zakończenia prac na dziełem, zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy. Jest jednak zobowiązany do wypłacenie ustalonego wynagrodzenia, odjąwszy kwotę, którą wykonawca zaoszczędził przez niedokończenie dzieła.
Umowa o dzieło zostaje rozwiązana również wskutek śmierci lub niezdolności do pracy wykonawcy.

 

Umowa o dzieło – podsumowanie

Niezwykła popularność umów o dzieło i ich finansowa atrakcyjność sprawiają, że stosowane są do prac, które powinny zostać rozliczone jako umowa zlecenie. Zanim podpiszesz umowę o dzieło, upewnij się, jakie prace możesz rozliczyć w ich ramach, a także jakie są zasady odstępowania od umowy, naliczania wynagrodzenia czy przyznawania rękojmi.
Jeśli dokładnie przestudiujesz wszystkie przepisy, unikniesz potencjalnych zagrożeń wynikających z niewiedzy.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Site Footer

0
Would love your thoughts, please comment.x